CANZONIERE E. DIPLOMATICA

*naut daniel.

s sui qui sai

sobrafan q(ue)m

s. alcor sufren

mor per sobra

r. que mos uo

s es tan ferms

entiers. quanc

sesduis delieis

sestors. cui en

it alprim ue

ic alieis coitos

non sai tan lai que

dire. 

Enautras res sui secx edauzir sors.qu

en sola liei uei (et) aug (et) esguai. eges daiso

noill soi fals plazentiers. que mais la

uueill nondi labocal cors. q(ui) tan no uau

quan uauc ni plans nipueis. quenu sol

cor trop arsi bons aiptz totz. quen lieis

los uolc dieus triar (et) assire. 

Benai estat amaintas bonas cortz. m/

as sai ablieis trop pro mais que lauzar.

mezure sen (et) autres bos mestiers. beu/

tat iouen (et) autres bons faitz ebels de

mors. gen lensenhet cortezia elenduis.

tant ha ensi totz faitz plazens ebos. de

lieis non cre res de ben siadire*.                                          *non si legge bene la a nel manoscritto 

Nuils iauzimens nom fora breus ni

cortz. delieis cui prec co uueilla deuin/

ar. ho ia per mi non ho sabia estiers.

sil cors sos digz nos prezenta premiers.

[59 A]

defors. que ges roziers peraigua que lengrueis.

nona tal brui calcor plus largua dotz. nom

fai gres tant damor quan la remire. 

Iois esolatz daltram* par fols ebors. cuna de                         *titulus sopra la m

pretz ablieis nos pot eguar. quel sieu solatz

es dels autres sobriers. aisi non lai las quan

mal mo comortz. pero lafans mes deportz ris

cuieis. quar enpensan soi de lieis lecx eglotz.

ai dieus si ian cerai estiers iauzire. 

Enma chanso prec que nous sienuers. que

si uoles grazir lo so nils motz. pauc prezar

naus cui que pes ni que tire.Arnaut da

Anc ieu non laic mas ella ma.niel

tostems enson poder amors. em fai mi

rar let sain fol. com celui quen re nos tor

na. com nos defen qui ben ama. camors

comanda. com laserue la blanda. perquieu

naten. sufren. bona partida.quan mer esca

rida. 

Eu dic pauc quins elcor mesta. estar mi

fai temen paors. lalenguas planh mas lo

cor uol. so don dolen si seiorna.ge(n) languis

mas no sen clama. que tant aranda. com

mars clau ni guaranda. nona tan gen.

prezen. com la cauzida. quieu ai encobida. 

Tant sai son pretz fin eserta. perque nom

puesc uirar aillors. per so fat ieu quel cor

men dol. quan soleits clau ni saiorna.eu

no(n) aus dir qui maflama. lo cors mabran

da. elueill naim lauianda. quar solamen.

uezen. mestai aizida. ueus quim ten aui

da. 

Pero iauzen men te esa. abun plazer deq(ue)

ma sors. mas mi non pasara ial col. per

paor quill me fos morna. quencaram sint

de la flama. damor quim manda. quieu

moncor nonespanda. si fauc souen. teme(n).

que uei per crida. mainta gen perida. 

Fols es qui parla enua. quier com sos

[59 B]

iois sia dolors. quill lauzengier cui dieus

afol. non aun ges lengua adorna. luns

conseilla elautre brama. perques desma(n)da.

amors tals fora granda. mas em defen.

fenhen. de lur brugida. (et) am ses failli

da. 

Maint bon chantar leuet epla. nagrieu

plus fag sim fes secors. sill q(ui)m dona ioi

elmi tol. ar soi letz ar mi trastorna. quar

ason uol menliama. ren noill demanda.

mos cors ni noill fai guanda. ans fran

chamen. lim ren. donx si moblida. mer

ces es perida.Arnaut daniel 

Autet ebas entrels prims fueils. so(n) nou

de flors els rams li renc. enoi te mut

bec ni gola. nuils auzels aus brai ecanta.

cadaus. enson us. per ioi cai dels edel

tems. chan mas amors mi asauta. quels

motz ablo son acorda. 

Dieu ho grazisc (et) amos hueils. que per

lur conoisensam uenc. iois cadreit auci

efola. lira quieu nauie lanta. er uai sus.

qui quen mus. damor don soi fis eferms.

cabliei calcor plus mazauta. soi liatz ab

ferma corda. 

Merce amor quar acueils. tart mi fo

mas engrat mo prenc. quar si mart

dins la mueilla. lo fuecx no uueill q(ue)

sescanta. mas pels us. estauc clus. qui

dautrui ioi fai grues gems. epustela

ensa gauta. sel cab liei si dezacorda. 

De bonamor falsa lescueils. edrutz es

tornatz enfadenc. qui di quel parlars

noill cola. nuilla re cacor crebanta. de

pretz us. quar enfrus. es daquo quieu

mot ai crems. equi deparlar trassauta.

dreitz es que lalenguas morda. 

Vers es quieu lam (et) es orgueils. mas

ab iauzir celar lo trenc. canc pos saint

[60 A]

paul fes pistola. ni nuils hom deius ill.no

poc plus neis gezus. far datal quar absems.

als bos aip quar es plus auta. celas com

per pros recorda. 

Pretz eualors vostres cabdueils. es labela

cabsim retenc. qui ma sol (et) ieu lieis sola.

cautrelmon nomatalanta. aus soi brus.

(et) estrus. alas autras elco tenc prems. m

as pel sieu ioi trepe sauta. no uueill cau

tra mo comorda. 

Arnautz ama enon di nemps. camors

mafrena laganta . que fols gaps no la

comorda.Arnaut daniel 

Enbreu brizal tems braus. el bizel br

ueils nel brancx. qui sentretonon

trastug. de sobre claus rams de fueilla.

quar no chanta auzels ni poilla. mense

nhamors quieu fassadonc. tal chan que

ner segons ni tertz. ans prims de frans

quar coratge. 

Amor es d(e)pretz la claus. ede proeza us

estancx. don naison tug li bon frug. si

es qui leialmen los cueilla. que un non

delis gels ni mueilla. me(n)tre quel noms

elbon tronc. mas sil romp trefas ni cuill

uertz. mor tro leial lo sagre. 

Faillirs emandatz es laus. (et) ieu se(n)tim

nams los flancx. que mais nai damor

ses cug. que tals quen parla es norgu

eilla. q(ue) peitz me fal cor de frueilla.me(n)

tre elam fes semblan enbronc. mais u

olgrui trair penel dezert. on anc non

ac dauzels agre. 

Bona dona esuaus. ecor leial suptils efr

ancx. man damor alferm condug. de li

eis donplus uueill q(ue)m tueilla . quar

sim fo fera (et) escueilla. er iauzen breu

ian tems lonc. quill mes plus fina (et) ieu

lieis sers. que talante meleagre.

[60 B]

Tan dopti quieu per non aus. deuenc

souen uertz eblancx. si mal sen dezirs

fors dug. no sap locors trep es dueilla.

mas ioitz qui despen ma fueilla .mencol

pa quar no la semonc. perque soi depretz

tant espertz. non ai dals talan neis ma

gre. 

Pensar de lieis mes repaus. etragua

mams los hueils crancx. salieis uezer

nols estug. elcor non crezatz quen tueilla

quar oras ni iocx ni uiolas.nom pot

delieis etrauers iornc. partir cai dig

dieus tum somertz. om peris elpeleagre. 

Arnautz uol sos chans siufertz. lai on

dous motz mou enagre.Arnaut daniel. 

Ans que sim rest de brancas. sec

ni despoillat de fueilla. farai cam

ors mo comanda. breu chanso que de

razon lonia. q(ue) gen ma duit de las

artz de sa escola. tan sai quel cor faus

estar de suberna. emos bueus es plus

correns que lebres. 

Etu co aus notafrancas. per respeit

camar not uueilla. secx liste fug nit

fai guanda. que greu er com noi apo

nha. qui lafortis depreiar enon cola.

quien passarai part las palus duzerna.

mon pelegrin lai oncor enios lebres. 

Sieu nai passatz pons ni plancas. per

lieis cuidatz que men dueilla. non ges

cab ioi s(es) uianda. men sap far metzi

na cucinda. baizan tenen el cor si tot si uo

la. nos part delieis quel capdelel gouerna.

cors onquieu an delieis not luenhs nit se

bres. 

Ditz tu caillors notestancas. per autra

quit denh nit uueilla. totz plaitz es qui

ue desmanda. sai elai qui ques somonia.

que ses clam faill qui se mezeis afola. e

[61 A]

tu nofar failla don hom tesquerna.mas

apres dieu lieis honors ecelebres. 

Ab razons cucindas efranchas. ma man

dat que nom….. tueilla. ni autra no ser

ua ni blanda puets tan fai cabsi macon

ia.em di que flors noill semble deuiola.

ques camia leu si tot nonci siuerna. anc

per samor sia laurs ho genebres. 

Depart nil entro casamcas. genser nos

uiest ni* despueilla.quar sabeutatz es

tan granda. ben uos parria mensonia.

bem uai damor q(ue)m membrasse macola.

enom frezis freitz ni gels ni buzerna.

nim fai doler mals ni gota ni febres. 

Sieus es Arnautz del sim truesquen la

sola. esenes lieis nouol auer luderna.nil

senhoriu del rei onor les ebres.Arnaut. 

Chanso don li mot son plazen eprim.

fas pos ar. botonon cill uim. elausor

sim . son decolor . demainta flor. eill cha(n)

eill braill. son alombraill.dels auzels

per labrueilla. 

Pels brueils aug lo chan el refrim. e

percom nomen fassa crim. obri elim.

motz deualor. abart damor. don nonai

cor q(ue)m tueill. ans si bem failli la sec

atraill. onplus uas.mi sorgueilla. 

Re no ual orgueill damador: cades tra

buca son senhor: del (i)loe ausoi.bas el

terraill. per tal trebaill. quai de.ioi lo

despueilla. dreitz es lacrim. (et) art erim.

cel que damor iangueilla. 

Bona dona ues cui azor. ges per ergu

eill non uau aillor.mas per paor del

deuinal. don iois trassaill. fatz senblo(n)

que nosuueilla. canc nons iauzim. de

lur noirim. mal mes que lur ho cu

eilla. 

Aram fam damor don bad all. eno sec

[61 B]

mezura ni taill. sols mo enguaill. canc

non auzim. del tems caim. amador m

eins acueilla. cor trichador. perque mos

..*is capdueilla. 

Si bem uau pertot aesdaill. mos pen

samens lai uos assaill. quieu chan euaill

pel ioi quens fim. las on. partim. don

souen.lueill me mueilla. dire de plor.

ede dousor. pro ai damar quim dueilla. 

Dona qui ques destueilla. arnautz dreg

cor. lai on es honor. quar uostres pretz

cabdueilla.Arnaut daniel. 

Lo ferm uoler quel cor mintra. no(m)

pot ges bec escoisendre ni ongla.

de lauzenger si tot per mal.dire sarma.

equar no laus batrab ram ni abuergua.

siuals afrau lai on non aurai oncle. i

auzirai ioi enuergier ho dins cambra. 

Qua mi soue dela cambra. on almeu

dan sai que nuils hom non intra. ans

mi son tug plus que fraire ni oncle. no(n)

ai membre no fremisca ni ongla. plus

que non fai lenfas deuan la uergua.

tal paor ai queill sia trop demarma. 

Del cors li fos non de larma. acconse(n)tis

ma celat dins sa cambra. que plus me

nafral cor que colp deuergua. quar lo

sieus sers lai on ill es non intra. de

lieis cerai aisi com carns (et) ongla. eno(n)

creirai castiex damic ni doncle. 

Anc laceror demon oncle. non amei

tan niplus per aquestarma. que tan

uezis com es lo detz de longla. salieis

plagues uolgresser de la cambra. demi

pot far lamors quins elcor mintra. me

ils ason uol com fortz de freuol uergua. 

Pos floris la sequa uergua. ni den a

dam. soron nebot ni oncle. tan fina

mors. com cela quel cor mintra *cui

[62 A]

datz fos anc encors neis non enarma.on

quill estei fors enpla ho dins cambra.m

os cors delieis nos part tan com te lon

gla. 

Caisi senpren esenongla . mos cors en

lieis com lescorsa enla ueria . quill mes

de ioi tors epalais ecambra . (et) am la mais

no fis cozin ni oncle .quen paradis na

ura duble ioi marma. si ia nuils hom

per benamar lai intra. 

Arnautz tramet son echantar dongle

eoncle. abgrat delieis que de sa ueria

larma . son dezirat capres de cambra

intra .Arnaut daniel. 

Can chai la fueilla. dels ausors en

tresims. elfreitz sergueilla. don

sechal uims. dels dous refrims. uei sor

dezir labrueilla. mas ieu soi prims. da

mor qui que sen tueilla. 

Tot es gelat mas ieu non puesc fre

zir. camor nouela mi fal cor reuerdir.

no(n) dei fremir. camors mi cuebrem cela.

em fai tener ma ualor em cabdela. 

Bones vida quam ioia la mante. que

tals mescrida. cui ges nouai tan be.

nom sai dere. coreillar qui mescrida.

que permafe del mieils ai ma partida. 

De drudaria. nom sai de re blasmar.

cautrui paria. terra tornen reizarar.

ges absa par. no sai eguar. mamia. cu

na non sai. que segonda noill sia. 

No uueill sasemble. mos cors abautr

amor. si quen ueial mamble. ni uolual

cap aillor. nonai paor. que ia cel depon

tremble. naia gensor. de lieis ni que la

semble 

Ges non es croia. cella cui soi amis.

de sai sauoia. plus bela nos noiris.tal

mabelis. don ieu plus ai de ioia. non

[62 B]

ac paris. delena sill de troia.

Tan pareis genta. cella q(ue)m te ioios.las

gensors trenta. uens debelas faisos. ben

es razos. doncas que mos chans senta.q(ua)r

es tan pros. ederic pretz manenta. 

Vai ten chansos. denan lieis ti preze(n)ta.

que sill no fos. noi meirarnautz sente(n)ta. 

Lan qua uei Arnaut daniel.

fueille flor parer. dels albres eill ra

mel. (et) aug lo chan que faun el brueill.

las ranas elrui el bosc lauzel. adonx mi

fueilla em floris. em fruchamors elcor ta(n)

gen. que la nueit me retsida. quanc au

tra gen. dorm epauze soiorna. 

Ar sai ieu camors ma condug. esiu pl’

segur. castel don non dei renda ni trahug.

ans men ha fait don ecapdes. enonai po

der ni cor quem uir aillors. quensenha

mens efizeutatz pleuida.lai per estar

car bon faitz si adorna. 

Amors deuos ai fag estug. loniamen

uerai efizel. canc no fis guanda ni estug. (con “d” soprascritta a “t”)

damar ans mera bon ebel. euos faitz me

dels grans afans socors. merces daitan

quel mieils aia delida. donpar soleils duc

scal iorn quesaiorna. 

Denguan mi tueill edenueg fug. per

lamor abque matropel. don ai un tal

uer dig adug. re non sai que mentir

sespel. huei mais pretz ieu ben pauc

lauzeniadirs. per so quieu uueill emuol

sill cai cobida. (et) ieu soi cel quels sieus

digz non trastorna. 

Si lauzes dir ben saubron tug. que

iois mi montal cor el cel . quar deport

mi creis edesdug . labela que damor apel.

mon bon esper mi dotbla sa ualors. q(ua)r

qui mais ual mais dopta far faillida.

(et) ill non es de re trista ni morna.

[63 A]

Daquestamor son lunh forsdug. dompne*

dor fenhen fradel . pero sis nan maint pre*

destrug. tal ques fan cucinte (et) isnel.(et) ie*

que soi dels leials amadors. estau iauzens

camors eiois me guida . lo cor enioi que

aillors non trastorna. 

Vai ten chansos alabela decors.ediguas l*

carnautz met enoblida. totautramor per

lieis uas cui sadorna .Arnaut daniel. 

Dautra guiza edautra razon. mau*

achantar que no sol. enous cuge*

que demon dol. esper afar bona chanson

mas mestier mes. quieu fassa merceia*

amans chantan. leis que mencolpa tro*

quieu nai lezer. questiers non parla*

tres. 

Merce dei trobar eperdon. sil dreitz uzat

ges nom destol. calque demerceiar nom

tol . ia saluet merces lo lairon. cautre

ben nol podia saluar. ieu nonai plus

uas ma uida confort. que sil dreit cai

nom ual uaillam merces. 

Donx ha hom dreg enamor non. mas

cuidarion so li fol. quelaus encolpara

sis uol. quar li franses no son guasco(n).

equar la naus frais ans que fos abar.

las peraital colpa soi pres demort. que

dals percrist nosai canc tort lagues. 

Ar conosc ieu esap mi bon. com nos pa

rt leu de so que uol. ans na cor plus

humil emol . si tot lestrai un tems son

don. permeus o dic canc nopuec dezam

ar. cela q(ue)m tol deltot ioi edeport. ans me

dezafortis ades on peger mes. 

Huei mais senhor companhon. perdieu

ans que deltot mafol. preiatz lieis don

mamor nol tol. que naia metre com

del son. ediguas tug pos no laus aus

nomnar. bella prendetz narnaut

[63 B]

*ar endefes.

Annunci

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: